1) Заява про допуск до складення кваліфікаційного іспиту.

2) Письмова згода заявника на обробку персональних даних.

3) Нотаріально посвідчену копію диплома про вищу юридичну освіту.

4) Документи про підтвердження наявності у заявника стажу роботи в галузі права не менше, ніж два роки:


а)документ (документи) про підтвердження наявності у Заявника стажу роботи в галузі права не менше, ніж два роки (оригінал та нотаріально чи за місцем роботи посвідчену копію трудової книжки;

б)Документами, що підтверджують стаж помічника адвоката є: трудовий договір з адвокатом (адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням), довідка (довідки) з компетентного органу (органів) про суму сплаченого єдиного соціального внеску та податку з доходів фізичних осіб за час роботи на посаді помічника адвоката; індивідуальні відомості з Пенсійного фонду України про застраховану особу форми ОК-7 або ОК-5.


5) Довідка про відсутність судимості.

6) Медична довідка форма № 122-2/о.

7) Власноруч написана, засвідчена особистим підписом,  довідка про підтвердження того, що за останні два роки, які передували зверненню, заявник не складав кваліфікаційного іспиту на право заняття адвокатською діяльністю в жодній кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури регіону, що йому не видавалось свідоцтво про право  на заняття адвокатською діяльністю та не приймалось рішення про позбавлення такого свідоцтва.

8) Копія паспорта громадянина України.


9) Копія ідентифікаційного коду.

Комітет захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності утворюється згідно із рішенням Ради адвокатів України. Комітет утворюється з метою підвищення авторитету Адвокатури в державі та суспільстві шляхом об’єднання зусиль адвокатів для ефективної реалізації та захисту своїх професійних прав, а також забезпечення дотримання гарантій адвокатської діяльності.

Метою створення Комітету є захист професійних, соціальних та інших прав адвокатів, організація сприяння забезпечення гарантій адвокатської діяльності, та забезпечення необхідних умов для ефективного та якісного виконання адвокатами своїх професійних обов’язків.

Членом  Комітету захисту прав та гарантій адвокатської діяльності  Національної  асоціації адвокатів України обрано адвоката Ради адвокатів Івано-Франківської області Стрипу Ігоря Степановича.

Комітет  здійснює  захист інтересів адвокатів, систематизацію та аналітику правопорушень відносно адвокатів, здійснює відповідні попереджувально-профілактичні заходи й  забезпечує виконання покладених на нього завдань і функцій.

Основними завданнями Комітету є:

 • Участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у галузі захисту  прав та інтересів адвокатів, забезпечення гарантій адвокатської діяльності;
 • Виявлення, облік, аналіз і систематизація випадків порушення  професійних прав та  інтересів адвокатів, а також порушення гарантій адвокатської діяльності, які відбулись на території України;
 • Здійснення профілактичної роботи, яка направлена на попередження порушень прав та інтересів адвокатів, а також порушення гарантій адвокатської діяльності;
 • Створення і систематичне вдосконалення необхідних заходів оперативного  реагування при порушенні законних прав та інтересів адвокатів, а також гарантій  адвокатської діяльності;
 • Оперативне реагування на кожне звернення адвоката, яке стосується діяльності  Комітету;
 • Представництво інтересів адвокатів у правоохоронних органах, органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях різних форм власності, судах,  громадських об’єднаннях.
 • Вжиття відповідно до чинного законодавства України, від імені Ради адвокатів України, заходів щодо усунення державними органами та органами місцевого самоврядування, іншими суб’єктами порушень професійних прав та гарантій адвокатської діяльності;
 • Внесення пропозиції  щодо усунення виявлених порушень і
  недоліків та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущенних порушеннях;
 • Проведення роз’яснювальної роботи серед адвокатської спільноти, щодо способів та практики самостійного захисту своїх
  прав та гарантій адвокатської діяльності;
 • Інформування адвокатської спільноти та громадськості щодо розгляду питань, які віднесені до компетенції Комітету ;
 • Вивчення думки адвокатської спільноти, щодо стану дотримання прав адвокатів та забезпечення гарантій адвокатської діяльності
  і прийняття її до уваги у своїй роботі;
 • Аналіз додержання законності  правоохоронними органами
  під час проведення  слідчих дій відносно адвоката;
 • Контроль, аналіз та прогнозування стану справ щодо порушення професійних прав  адвокатів в Україні, своєчасне інформування керівництва Ради адвокатів України;
 • Участь у розгляді та підготовці пропозицій Комітету щодо вдосконалення  організації захисту інформації, яка становить державну, адвокатську, комерційну,  банківську або іншу таємницю, що охороняється законом, а також конфіденційну інформацію;
 • Участь у розробці та реалізації системи заходів, які проводяться у взаємодії з  правоохоронними органами щодо захисту життя, здоров'я, честі, гідності, майна  адвокатів і членів їх сімей від злочинних посягань, інших  протиправних дій;
 • Організація роботи телефону «гарячої лінії»  Ради адвокатів України, забезпечення оперативного опрацювання інформації, що надходить, а також вжиття необхідних заходів реагування щодо порушення прав адвокатів.
 • Забезпечення розвитку міжнародного співробітництва в галузі захисту прав адвокатів у частині запобігання та протидії правопорушенням, пов’язаним із  здійсненням адвокатської діяльності, участь в укладанні у встановленому законом порядку договорів з органами адвокатського самоврядування інших держав.

Відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» під час здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов’язаний підвищувати свій професійний рівень.


Підвищення свого професійного рівня (підвищення кваліфікації) є важливим професійним обов’язком адвокатів дотримання якого має  забезпечувати безперервне поглиблення, розширення й оновлення ними своїх професійних знань, вмінь та навичок, здобуття нової спеціалізації або кваліфікації у певній галузі права чи сфері діяльності на основі раніше здобутої освіти і практичного досвіду, забезпечувати адвокатів достатньою інформацією про зміни у чинному законодавстві та практиці його тлумачення та застосування.


На реалізацію Закону 16 лютого 2013 року рішенням Ради адвокатів України № 85 було ухвалено Порядок підвищення кваліфікації адвокатів України із подальшими змінами і доповненнями, в якому зазначено, що загальна організація процесу підвищення кваліфікації адвокатів в Україні здійснюється Національною асоціацією адвокатів України, Радою адвокатів України.


Національна асоціація адвокатів України організовує та проводить заходи з підвищення кваліфікації адвокатів (як самостійно, так і в співпраці з національними та міжнародними партнерами), здійснює іншу діяльність, пов’язану з організацією та проведенням заходів підвищення кваліфікації адвокатами (зокрема, акредитацію організаторів і заходів та сертифікацію експертів), а також видає методичні та інформаційні матеріали з питань підвищення кваліфікації.

Щорічний внесок адвоката на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування в 2022 році  ( до 31 січня 2022 року ) складає 2481 гривень 00 копійок.


Положенням про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування (нова редакція), затвердженим рішенням Ради адвокатів України від 16 лютого 2013 року № 72, із подальшими змінами та доповненнями, встановлено, що адвокати сплачують щорічні внески до 31 січня поточного року двома платежами згідно наступного розподілу:

 • Шляхом перерахування 70% від встановленого розміру щорічного внеску на поточний рахунок відповідної ради адвокатів регіону;
 • Шляхом перерахування 30% від встановленого розміру щорічного внеску на поточний рахунок Національної асоціації адвокатів України.

Одержувач:  НААУ
Банк: АТ «ПроКредитБанк»  в  м.Києві
П/р  UA 623209840000026009210281016
ЕДРПОУ:  38488439
МФО:  320984


Призначення:  щорічні  членські  внески  на  забезпечення  діяльності  адвокатського  самоврядування   -  30%  за  2022 рік  сума   744,30 грн.  без  ПДВ.
 
Одержувач: Рада адвокатів Івано-Франківської області
Банк:  АТ "Укрексімбанк" в  м.Івано-Франківську
П/р  UA 623223130000026008000007853
ЕДРПОУ:  38332034
МФО: 322313


Призначення:  щорічні  членські  внески  на  забезпечення  діяльності  адвокатського  самоврядування   -  70%  за  2022 рік  сума   1736,70 грн.  без  ПДВ.
 
 

 Сплата внеску  за внесення відомостей  про помічника  адвоката до єрау:


Одержувач:  НААУ
Банк:  АТ «ПроКредитБанк»  в  м.Києві
П/р  UA 623209840000026009210281016
ЕДРПОУ:  38488439
МФО:  320984


Призначення: Внесок за доповнення у ЄРАУ про помічника адвоката - прізвище,  імя,  по-батькові  помічника   -  30%  за  2022 рік  сума 975,00грн.  без  ПДВ.
 

Одержувач:  РАІО
Банк:  АТ "Укрексімбанк"  в  м.Івано-Франківську
П/р  UA 623223130000026008000007853
ЕДРПОУ:   38332034
МФО:   322313


Призначення: Внесок за доповнення у ЄРАУ про помічника адвоката - прізвище,  імя,  по-батькові  помічника   -  70%  за  2022 рік  сума  2275,00 грн.  без  ПДВ.
 
Оплата за посвідчення  помічника  адвоката:

Одержувач: ТОВ "ЕМ  ДЖИ  ПРИНТ"
Банк:   ПАТ "Креді Агріколь Банк"
П/р UA 27 300614 0000026009500238702

ЕДРПОУ:  38705940

МФО:  300614

Призначення:  Відшкодування витрат по оплаті вартості виготовлення посвідчення для помічника – прізвище, ім’я, по-батькові. Сума: 100.00 грн.

Положення про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування

Стажуванням є діяльність із формування і закріплення на практиці професійних знань, умінь і навичок, отриманих у результаті теоретичної підготовки, особи, яка одержала свідоцтво про складення кваліфікаційного іспиту, щодо її готовності самостійно здійснювати адвокатську діяльність з метою отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. 

Стажування в Україні базується на принципах системності, професійності, єдності програмного та методологічного підходів підготовки стажиста до самостійної адвокатської діяльності.

Порядок проходження стажування особами, які успішно склали кваліфікаційний іспит та отримали свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю регулюється Положенням про організацію та порядок проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю затвердженим рішенням Ради адвокатів України від 25 вересня 2015 року.

 

Реєстр керівників стажування - переглянути

 

Сума: 3900,00 грн
Отримувач:  Назва: Рада адвокатів Івано-Франківської області
Назва банку отримувача:  АТ "Укрексімбанк"
Код ЄДРПОУ:  38332034
Розрахунковий рахунок: UA623223130000026008000007853
МФО банку:  322313
Призначення платежу: 19073;20%- Внесок за проходження стажування на організаційно-технічне забезпечення адвокатського самоврядування  від ______


Сума: 1950,00 грн.
Отримувач: Назва: Національна асоціація адвокатів України
Назва банку отримувача: АТ "Про Кредит Банк"
Код ЄДРПОУ:  38488439
Розрахунковий рахунок: UA623209840000026009210281016
МФО банку:  320984
Призначення платежу: 19073; 10%; Внесок за проходження стажування на організаційно-технічне забезпечення адвокатського самоврядування  від ______